Контакти

(044) 426-46-60

kum.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Вінтонів Михайло Олексійович

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Telegram  Профіль кафедри у Telegram

TikTok  Профіль кафедри у TikTok

Навчально-методична робота

Кафедру української мови очолює Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор. 


Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад, а саме: 6 професорів, 10 доцентів, 4 старших викладачів кафедри.


Типові навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою: 

Вступ до мовознавства

Вступ до літературного редагування

Загальне мовознавство

Українські студії: Культура усного і писемного мовлення

Методика викладання мовознавчих дисциплін у вищій школі:

Теорія та методика навчання

Методика профільного навчання української мови

Орфоепічний і комунікативний тренінг

Історія української мови: Старослов`янська мова

Сучасна українська літературна мова

Українська мова у професійному спілкуванні: Культура мовлення 


Нині кафедра є випусковою для здобувачів вищої освіти спеціальності 035 Філологія за освітніми програмами:

  • перший (бакалаврський) рівень вищої освіти: 035.01.01  "Українська мова і література";
  • другий (магістерський) рівень вищої освіти: 035.01.01  "Українська мова та література"; 035.01.05 "Прикладна філологія";
  • третій освітньо-науковий рівень "доктор філософії": ОНП "Філологія";
  • четвертий науковий рівень "доктор наук". 

Вибіркові компоненти для освітніх програм

Кафедра української мови забезпечує викладання вибіркових компонентів для освітніх програм: «Українська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Українська мова і література» другого (магістерського) рівня вищої освіти, «Прикладна філологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.


Навчальні дисципліни