Контакти

(044) 426-46-60

kum.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Вінтонів Михайло Олексійович

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Telegram  Профіль кафедри у Telegram

TikTok  Профіль кафедри у TikTok

Наукові видання кафедри української мови

  • Вінтонів М., Бортун К. Структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях. Київ: 2020. 201 с. Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33820/

У монографії комплексно досліджено структурно-семантичні типи та функції імперативних висловлень у публіцистичному й офіційно-діловому стилях. Проаналізовано функційно-семантичну структуру імперативних висловлень публіцистичного стилю, зокрема ядро категорії імператива, приядерні елементи та периферію реалізації категорії імперативності. Схарактеризовано стильові риси, жанри та підсистеми офіційно-ділового стилю, особливості структури його висловлення з погляду реалізації граматичних засобів вираження категорії імператива, взаємозв’язок комунікативного завдання й структурно-семантичної організації речення, елементів комунікативної ситуації. Проаналізовано семантико-прагматичні різновиди спонукальних висловлень офіційно-ділового стилю.

  • Vintoniv M., Shytyk L., Martynova H. The phenomenon of transitivity in the Ukrainian language: Collective monograph. Academic Book Publishing Company, Riga. Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30452/

У сучасній лінгвістиці вивчення складних системних зв’язків та динамізму мови навряд чи буде завершеним без урахування синкретизму. Традиційно явища транзитивності трактуються як поєднання різних типів утворень як результат процесів трансформації або відображення проміжних, синкретичних фактів, що характеризують мовну систему в синхронному аспекті.

  • Вінтонів М. О., Вінтонів Т. М., Мала Ю. В. Синтаксичні засоби експресивізації в українському політичному дискурсі. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 336 с. Режим доступу: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25556/

У монографії встановлено максимально повну парадигму засобів вираження експресивізації в політичному дискурсі засобів масової комунікації України, з’ясовано його природу, значення, схарактеризовано особливості еволюції поглядів на поняття «експресивність», «експресія», «емоційність», «інтенсивність», «емотивність». Обґрунтовано статус поняття «політичний дискурс» у сучасній лінгвістиці, визначено його жанрові особливості, описано механізми соціального впливу в політичному дискурсі.