Контакти

(044) 426-46-60

kum.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Вінтонів Михайло Олексійович

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Telegram  Профіль кафедри у Telegram

TikTok  Профіль кафедри у TikTok

Авторські права, патенти

  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Якісна освіта й наука як основний складник забезпечення сталого розвитку держави. Education for achieving sustainable development: monograph 35. 2020. С. 195–202 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105180 від 04.06.2021 р.).
  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Формування українськомовної комунікативної компетентності студентів-іноземців на засадах студентоцентрованого підходу (у процесі навчання української мови як іноземної). Збірник наукових праць «Професійна освіта: методологія, теорія та технології». 2020. Випуск 11. С. 159–174.
  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Практикоорієнтована система вправ і завдань із вивчення української мови як іноземної в закладах вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Випуск 28. Том 3. С. 135–140 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107280 від 13.08.2021 р.).
  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Компетентнісно спрямована підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. Topical issues of education: Collective monograph. Pegasus Publishing. 2018. Р. 130–147 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107281 від 13.08.2021 р.).
  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Текст як основа культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної в сучасних закладах вищої освіти. Science and society. Collection of scientific articles. Fadette editions. 2020. P. 81–85 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107282 від 13.08.2021 р.).
  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Вплив загальноєвропейських тенденцій на полілінгвальне навчання в Німеччині. Research and Innovation. Collection of scientific articles. Yunona Publishing. 2020. P. 191–195 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107283 від 13.08.2021 р.).
  • Овсієнко Людмила Миколаївна. Технологія навчання української мови як іноземної в закладах вищої освіти України. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. Київ: Національний авіаційний університет, 2020. Випуск 1(16). С. 109–116 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107284 від 13.08.2021 р.).
  • Остапченко О. В. Навчальний посібник «Українська мова в грі: проблемні завдання, конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести / О. Остапченко. Київ.: Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. 224 с. Авторське свідоцтво № 90667 від15.07.2019 р.