photo
Контактна інформація

(044) 428-34-45
l.ovsiienko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, м.Київ, 217 каб.

Овсієнко Людмила Миколаївна

Заступник декана з наукової роботи

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Обов’язки:

– відповідальна за:

  • організацію наукових заходів;
  • предметні студентські олімпіади й конкурси наукових робіт;
  • стажування науково-педагогічних працівників;
  • тематичний план друку видань;

– член робочих груп з розроблення освітньо-професійних програм.

Дисципліни, що викладає:

– культура мислення та спілкування: культура усного і писемного мовлення (українська мова);

– українська мова у професійному спілкуванні: культура мовлення;

– таємниці успішної комунікації;

– українська мова в медіа та практична стилістика та ін.

Біографія

– народилася 18 вересня 1980 року в м. Переяславі-Хмельницькому, що на Київщині;

  • Освіта:

– 1998 році з відзнакою (золота медаль) закінчила Пирятинську ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів Полтавської області;

– 1998−2003 рр. – навчання у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (повна вища освіта за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література», кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та українознавства (диплом з відзнакою));

– 2003−2007 рр. – навчання в аспірантурі Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (кандидатська дисертація на тему «Система роботи над переказами різних типів і стилів мовлення в 5-7 класах загальноосвітньої школи»);

– 2017−2018 рр. – навчання в докторантурі Київського університету імені Бориса Грінченка (докторська дисертація на тему «Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу»);

– 2017−2018 рр. – навчання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю 015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) (ступінь вищої освіти магістра за спеціальністю «Професійна освіта (Сфера обслуговування)», кваліфікація: магістр професійної освіти, викладач ЗВО з професійної освіти (сфера обслуговування), менеджер у сфері обслуговування (диплом магістра з відзнакою);

– 2017−2018 рр. – навчання в ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за спеціальністю 035 Філологія (ступінь вищої освіти магістра за спеціальністю «Філологія», спеціалізацією «германські мови та літератури (переклад включно)», кваліфікація: філолог, перекладач англійської мови, викладач теорії і практики перекладу).

  • Наука:

– 2008 р. − присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (українська мова) (рішення спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України на підставі прилюдного захисту дисертації);

– 2013 р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри української лінгвістики і методики навчання (рішення Атестаційної колегії від 21.11.2013 р., протокол № 8/02Д);

– 2018 р. − присудження наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності зі спеціальності 13.00.02 − теорія та методика навчання (українська мова) (рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка).

  • Членство в журі, комісіях, радах і колегіях:

– 2012−2013 рр. – член журі IV етапу XVI Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №234/28 від 28.02.12 (Додаток 10); Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №183 від 22.02.13 (Додаток 10));

– 2009−2020 рр. − член предметної комісії з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 09.07.2009 р., № 643; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.11.2011 р., № 1341; наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.12 р., № 1341 та ін.). За час роботи в комісії прорецензовано понад 150 рукописів;

– 2014−2022 рр. – член-кореспондент Української академії акмеології (диплом № К-15);

– 2015−2018 рр. – член робочих і проєктних груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти України (ОКХ, ОПП, ОНП підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії зі спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література);

– 2016−2018 рр. – розробник проєктів стандартів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (мови та літератури) (014.01 Українська мова та література, 014.02 Іноземна мова та зарубіжна література, 014.03 Мови національних меншин);

– 2016−2019 рр. − член науково-методичної комісії сектору вищої освіти науково-методичній ради МОН України (Науково-методична комісія з предметної освіти та спорту) (Наказ МОН України № 375 від 06.04.2016 р.);

– 2017 р. – член експертної комісії МОН з питань акредитації закладів вищої освіти (Наказ МОН України № 72-А від 02.02.2017 р.);

– із 2021 р. – голова експертної комісії з української мови ІМЗО Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 22.01.2021 р. № 95);

– 2014−2022 рр. − член редакційної колегії щомісячного науково-методичного та літературно-мистецького журналу «Українська мова і література в школах України»;

– 2014−2018 рр. – відповідальний редактор і член редакційної колегії збірника наукових праць (фахове видання) «Теоретична і дидактична філологія»;

– 2015−2022 рр. − член редакційної колегії збірника наукових праць (фахове видання) «Професійна освіта: методологія, теорія та технології»;

– 2016–2018 рр. − член редакційної колегії міжнародного науково-методичного електронного журналу «Дидактична філологія»;

– 2016–2018 рр. − член міжнародної експертної ради наукового педагогічного і психологічного журналу «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски»;

– 2019–2020 рр. – учасник міжнародного науково-педагогічного стажування «Інноваційні технології в освіті» (досвід Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) (м. Катовіце, Республіка Польща, 3 грудня 2019 р. – 4 квітня 2020 р.);

– 2019–2021 рр. – член спеціалізованої Вченої ради Д 26.133.05 у Київському університеті імені Бориса Грінченка;

– 2020–2021 рр. – коуч-тренер проєкту «Причасти мене розмовою українською мовою» (Клуб шанувальників української мови);

– 2018–2021 рр. – розробник і учасник різних майстер-класів і тренінгів; щорічно проходить курси підвищення кваліфікації тощо.

  • Нагороди:

– за багаторічну сумлінну працю, успіхи в навчально-методичній та науковій роботі нагороджена почесними грамотами Міністра освіти і науки України, департаменту освіти і науки КОДА та освітніх закладів, у яких здійснювала науково-педагогічну діяльність.

  • Практичний досвід:

18 років (15 років – науково-педагогічної діяльності):

– 2006−2018 рр. – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»:

2006−2012 рр. – викладач кафедри української лінгвістики і методики навчання;

2012−2018 рр. – доцент кафедри української лінгвістики і методики навчання;

2014−2018 рр. – заступник декана філологічного факультету (з наукової роботи).

– 2018–2022 рр. – Київський університет імені Бориса Грінченка:

2018–2022 рр. – професор кафедри української мови; заступник завідувача кафедри з наукової роботи;

– із 2021 р. – заступник директора з наукової роботи і міжнародних проєктів.

  • Наукові роботи:

автор більше 100 публікацій, із них 1 одноосібна монографія, 7 – колективних, чотири з яких опубліковано за кордоном; 10 навчальних і навчально-методичних посібників (9 – у співавторстві); 77 наукових і науково-методичних праць, зокрема: 4 публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз (ще 2 стаття наразі проходять індексування); 35 публікацій в українських фахових виданнях; 15 – у виданнях Білорусі, Польщі, Болгарії, Канади, Китаю, Італії, ОАЕ, США, Бельгії та ін.; 35 статей у збірниках конференцій і науково-методичних журналах України. Покликання на профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=80VdRVcAAAAJ.

Професійний і науковий інтерес

Лінгводидактика. Лінгвістика тексту. Сучасна фахова комунікація.

Powered by SobiPro